Byggnader genom åren

Uppdaterat: 2011-02-17 12:02. Publicerat 2011-02-17 11:38

Skolans första lokaler fanns på Stora Brogatan, kanske mer känd som gågatan. Dessalokaler blev redan efter första terminen iminsta laget, och redan året därpå hyrdes ytterliggare en lokal tvärs över gatan.

Loklerna var väldigt primitiva. I det rum som användes tíll labratorium, riskerade både tak och skorsten att rasa in.
Det fanns även, i andra rum, spår efter bland annat ett bageri, i vars ugn skolans ångmaskin installerades.


Dessa lokaler var, trots den lägenhet som hyrdes på andra sidan Stora Brogatan den 25/11-1858, för små. Redan samma år började man leta efter mark att bygga nya lokaler till skolan.

Den 28/2-1859 anhöll skolan genom en skrivelse till magistraten om bidrag till uppförande av en ny skolbyggnad. Tillsammans med denna skrivelse, medsändes även ett förslag på ritningar till skolan.

Den 15/8-1859 fattade stadens invånare beslut om att skolan skulle få detta bidrag, och Borås Sparbank utlåvade ett lån på 50-60 000 Rdr rmt med 6% ränta.

Byggstart skulle vara 1860, då grunden skulle läggas och material anförskaffas. Året därpå skulle stommen och tak uppföras, samt 1862 skulle inredning fullbordas.

Den 1 oktober 1862 ansågs bygget såpass klart att lektioner kunde börja hållas där. Då detta beslutades så sent som kvällen innan terminensstarten, och körhjälp inte hunnit skaffas, bar eleverna själva möbler och utrustning från de gamla lokalerna över Viskan in i den nya skolan.

Dock fortsatte byggandet ända in på 1863, innan man anåg sig klara. Dock dröjde det ytterligare några år innan skolan fick puts på ytterväggarna.
Skolan var under vinterhalvåret kalla och fuktiga. På väggarna utsöndrades en päls av kristaller, vilket vid närmare undersökningar av kemi-läraren Liedzén visade sig vara glaubersalt (natriumsulfat).

Verkstaden byggs, 1887

I mitten av 1880-talet började man åter känna sig trångbodda. Man beslutade då snabbt att, för 10 000 kronor, uppföra en ny byggnad på skolans område. Denna skulle innehålla skolans verkstad, och låg skiljd från övriga undervisningslokaler, eftersom det kunde medföra oväsen i övriga lokaler av att förlägga den i en utbyggnad av skolans lokal. Samtidigt infördes el i skolans lokaler.


Skolan byggs ut igen

Men det dröjde inte länge, innan den ständigt ökande tillströmningen av elever tvingade skolan att åter fundera på utbyggnad. Den 30/10 1895 antogs ett tillbyggnadsförslag där skolans lokal utbygdes i sydlig riktning. Skolan fick 56 500 kronor därtill. Dock tvingades ritningarna att göras om, då det visade sig bli bekymmer med uppvärmningen av de nya lokalerna. Dessa visade sig dessvärre vara 34 000 kronor dyrare att bygga, men den nya utgiften beviljades 1896. Två år senare, 1898, var lokalerna färdiga för inflyttning. I de nya lokalerna fanns bland annat läsrum och fler lektionssalar.

Flygfoto över skolan. På bilden syns skolan efter nybyggnaden 1898. Lägg märke till parklandskapet runt skolan.

Skolan renoveras och elevkåren får nya lokaler

Det dröjde sedan 48 år innan några större ändringar gjordes på skolan. Efter att skolan ändrats till tekniskt gymnasium (år 1938) hade skolans lokaler blivit för små. 1946 företogs därför omfattande renoveringar av skolan. Man byggde dessutom till en tredje våning på den norra delen av skolan, så hela huvudbyggnaden omfattade tre våningar. Skolans elevkår hade fram tills dess förfogat över våningslokalerna, men tvingades nu flytta ner till källarvåningen, som även den renoverades. Där infördes två elevrum, plus kök med tillhörande lunchrum. Elevrummen är nu Klubbis och Vårflammans redaktion. Lunchrummet är Elevkårens sekretariat, medans köket finns kvar.

Flytta skolan till sjöbo?

Detta räckte dock inte, och dåvarande rektor Lars Andersson var en av de personer som skulle utreda hur en tillbyggnad skulle ske.
Hans då relativt färska tjänst som skolans rektor, gjorde att han utan att ana reaktionen lade fram förslaget att man skulle bygga en helt ny skolan.
Den skulle ligga på det då avlägsna Sjöbo. Han möttes först av en ”öronbedövande” tystnad, och sedan den värsta utskällning han någonsin fått.
Hur kunde någon komma och föreslå att skolan, som legat på samma plats i nästan 100 år, skulle flyttas. Dessutom skulle det innebära enorma bekymmer för såväl lärare som elever att ta sig till denna ödsligt belägna skola.

Maskinbyggnaden, kemibyggnaden och aulan

1957 stod dock nya lokaler redo att ta emot skolans elever. Man hade då byggt maskinbyggnaden, aulan och kemibyggnaden.
1983 var den vita byggnaden i så dåligt skick, att man tvingades renovera den. Det var dock endast denna byggnad som renoverades, medan renovering av lokalerna från 1957 fick anstå till senare.

Textilinstitutet renoveras och tas i bruk

Sedan dröjde det till 1993 innan skolan fick några större förändringar. Den genomgick då en renovering, av sågott som samtliga lokaler. Samtidigt inrättades ett centralkapprum för eleverna i kemibyggnadens källare. Den största förändringen som ägde rum 1993 var dock att skolan fick tillgång till textilinstitutets byggnad.
Där inrättades efter en totalrenovering ett stort bibliotek, matsal och kafé i bottenplan. Dessutom finns 13 lärosalar i byggnaden, plus verkstäder i källaren.