Stadgar

Uppdaterat: 2011-02-17 13:22. Publicerat 2011-02-17 13:22

TEKNIS FILM ASSOCIATION:s stadgar (augusti 2009)

Teknis Film Association är en förening som står under elevkåren, och som verkar i nära samarbete med denna. Många av föreningens aktiviteter planeras och genomförs i samråd med elevkåren.

§1 Syfte

Teknis Film Association, TFA, har som syfte att regelbundet visa film i Klubbis under alla perioder av skolåret, samt att dokumentera årets olika händelser genom att filma och redigera ihop en film.

§2 Styrelse

Styrelsen består av 4-6 personer. Antalet medlemmar bestämmer ordföranden, beroende på behov. Att sträva efter är att det skall finnas folk i styrelsen av olika ålder, för att de yngre skall kunna ersätta de äldre, ifall dessa avgår. Varje ny styrelse ska innehålla följande poster:

  • Ordförande, som är personen som har huvudansvaret för föreningen och som kontrollerar så att traditioner och stadgar följs. Ordföranden ska också godkänna kommande aktiviteter inom TFA, samt i största möjliga mån vara med och planera och genomföra dessa.
  • Vice Ordförande, vilken är den personen som har till uppgift att understödja ordföranden, samt att vid eventuell avgång av ordförande överta ordförandeposten i föreningen.
  • Filmare, som är den person/de personer med det största ansvaret gällande filmning och i viss mån också videoredigering. Personer på posten utses av ordföranden och vice ordföranden.
  • Ledamot/ledamöter, som är de personer som i samråd med föreningens övriga medlemmar väljer film inför kommande filmvisningar, samt är med och anordnar olika aktiviteter.

§3 Traditioner

Teknis Film Association är en förening med långa traditioner, och dessa ska efterlevas av den sittande styrelsen igenom att man eftersträvar ett stort medlemsantal och populära filmvisningar.

§4 Årsmöte

Årsmöte skall hållas i ett tidigt stadium av höstterminen. Styrelsen skall då ta upp aktuella frågor, planera föreningens budget samt lägga upp en struktur inför det kommande året. Ordföranden är ansvarig för att alla styrelsemedlemmar informeras minst en vecka innan mötet.

§5 Ekonomi

Teknis Film Association är en förening som inte är i direkt beroende av stark ekonomi, men styrelsen skall kontinuerligt arbeta med målet att inbringa pengar till föreningen, för att denna på så vis skall kunna erbjuda roligare aktiviteter.
När en ny medlem antages skall namn, klass, medlemsnummer föras upp på en lista ämnad för just detta, samt att ett medlemskort skall delas ut. Med detta medlemskort får man vissa förmåner vid olika aktiviteter. För att kunna bli antagen som medlem krävs det att man har ett medlemskort från Elevkåren Teknis.
Vid eventuella inköp, eller andra utgifter inom föreningen, skall ett kvitto bifogas till kassan. Vid större utlägg (t.ex. vid inköp till större evenemang) skall styrelsen ansöka om bidrag hos elevkårens styrelse. Alla medlemmar i styrelsen skall arbeta för att rekrytera nya medlemmar till föreningen.

§6 Val av ny styrelse

Vid bildande av ny styrelse skall man sträva efter att lyfta upp yngre personer som suttit i den tidigare styrelsen på högre poster, så som ordförande, alternativt vice ordförande. Om styrelsen i värsta fall inte kan hitta en lämplig ersättare till ordförandeposten när det är dags för en ny styrelse att utses skall de be ”Valberedningen” att utse en sådan. När en ny ordförande är vald är det hon/han som skall utse de övriga medlemmarna i den nya styrelsen.