Stadgar

Uppdaterat: 2011-02-17 13:31. Publicerat 2011-02-17 13:30

TEKNIS SPEL KLUBBs stadgar (novemer 2007)

§1 Syfte

Teknis Spel Klubb har som syfte att främja elevernas intresse för olika former av spel, samt att under valda delar av läsåret liva upp stämningen på skolan genom olika evenemang.

§2 Styrelse

Styrelsen består av 4-8 personer. Detta bestämmer ordföranden. Varje ny styrelse ska innehålla de två posterna:

  • Ordförande. Titel är valfri men uppgiften alltid densamma, och det är att styra och ställa inom föreningen, samt se till att traditioner följs.
  • Vice Ordförande, denna personen har som uppgift att agera ordförandens högra hand och vid eventuell avgång av ordförande ta över ordförandeposten i klubben.

Övriga medlemmar av styrelsen utses av ordföranden och deras titlar är valfria.

§3 Traditioner

Traditioner är till för att följas. Minst en gång per termin skall den mycket heliga pokertunering äga rum. I övrigt så jobbar TSK med att förgylla större evengemang på skolan, såsom kortegen, genom mindre aktiviteter för att tillfredställa teknistens spelintresse.

§4 Årsmöte

Årsmöte skall hållas en gång per år under början av höstterminen. Ordföranden är ansvarig för att alla styrelsemedlemmar informeras minst en vecka innan mötet.

§5 Ekonomi

Vid intagande av medlemmar skall en lista upprättas där: namn, klass, medlemsnummer och erlagd avgift skall nedtecknas.

Vid ev. uttag till inhandling av spelprodukter skall ett kvitto bifogas till kassan. Vid större utlägg såsom vid inköp till större evengemang får styrelsen ansöka om bidrag hos elevkårens styrelse. Alla medlemmar av styrelsen skall hjälpa till med ev. rekrytering av nya medlemmar.

§6 Val av ny styrelse

Om ordföranden inte kan hitta en lämplig ordförande att ersätta sin post kan/ska han gå och be ”Valberedningen” om att utse en sådan.