stadgar

Uppdaterat: 2011-02-18 10:46. Publicerat 2011-02-18 10:46

Orginalstadgar från 1991

§1 Att bli en XT-Anhängare

En anhängare måste:

 • välja teknisk inriktning
 • genomfört sitt nollningsuppdrag till fyllefest
 • vara en flitig förbrännare

För att få utnämningen XT-Anhängare måste denne lära sig artikelnumret för aperitifvinet KIR utan och innan.

Prov avlägges till Diktator vid lämplig sammankomst.

§2 Uteslutning

Uteslutning utav XT-Anhängare, sker ovillkorligen då denne motarbetat föreningens ändamål eller verksamhet eller skadat föreningens intressen eller upprepad ignorering utav Diktators tillsägningar på skarpen.

En utesluten anhängare ges ingen nåd i framtiden.

Besked om uteslutning sker skriftligt utav Diktator.

§3 XT-Anhängare

XT-Anhängare:

 • har rätt att delta på Årsmöte, Kirexp., Bobrace, XT-Games, Fisketävling.
 • har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.
 • skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning fattas utav styrande organ i föreningen.
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
 • har rätt att få råd utav konsumentrådgivaren om minsta möjliga % alk./kr.

§4 Styrelsen

Mom. 1 Föreningens angelägenheter handlas utav Styrelsen. Den skall verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata anhängarens intressen.

Det åligger Styrelsen särskilt att:

 • vara ett föredömme för yngre förmågor
 • tillse att föreningens stadgar iakttas
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • förbereda möten
 • dricka upp StyrelseKIREN under KIR-exp (§18)
 • placera ut StyrelseKIREN under KIR-exp.
 • informera äldre Styrelser om större XT händelser. T ex KIR-exp, Årsmöte etc

Mom 2 Styrelsen består av följande poster:

Diktator (Dik.)

Andlig Ledare (Andl.)

Lekledare (Lele)

OH-ritare (OH-rit)

Konsumentrådgivare (K.R)

KirKörledare (K.K.L)

Mom 3 Styrelseledamöter väljer sina resp. efterträdare till sina resp. Styrelseposter.

Kvinnlig Styrelseledamot kan aldrig väljas pga dess lägre förbränningskapacitet.

Mom 4 Styrelsen sammanträder när Dik. så bestämmer.

Styrelsen är beslutmässigt när Dik. är närvarande.

Vid Styrelsemöte skall protokoll föras.

§5 Styrelseskifte

Styrelsen sitter under en termin, från kortegenatt (29/4) till kortegenatt.

Den sittande Styrelsen och den nya Styrelsen möts under fullständig tystnad på Stora Torget framför Borås rådhus kl. 00.00.

Sittande Styrelse går upp för trappan till höger och den nya till vänster för att mötas högst upp. Styrelsen går på led i ordning enl. §4 moment 2 .

Efter handskakning och ryggdunkningar marserar de alla på två led upp till Teknis under tystnad.

Vid trappan nedanför Sven Eriksonsstatyn stannar de och avgående Styrelse håller tacktal i fallande ordning. Därfefter avslutas veremonin med gemensam nationalsång.

§6 Överstyrelsen

Äldre Styrelser har rätt att bestämma över yngre Styrelseledamöter, beträffande XT-angelägenheter.

Stadgar kan aldrig ändras utan ÖverDiktator Johan Elmqvist:s godkännande.

§7 Diktator (Dik.)

Diktatorn är föbrännings föreningens officiella representant.

Diktatorn är ofelbar och dennes ord avgör alla tvister och har lösningar på alla problem.

Diktatorn leder Styrelsen förhandlingar och arbete, samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs.

Dik. utfärdas alla tillsägningar på skarpen till olydiga anhängare.

Diktatorn skall bevaka XT:s intressen på alla rep-årsmöten Elevkåren Teknis har.

Diktator kan aldrig uteslutas.

§8 Andlig Ledare (Andl.)

Den andlige ledaren skall tillvarata anhängarens spirituella intressen.

Andl. skall leda bordsbönen på Årsmötet

Andl. skall agera domare vid ”moonings” tävlingar

Andl. skall starta fisketävlingen genom att släppa en stol.

§9 Lekledare (Lele)

Lekledarens uppgift är att följa §18, samt att alltid se till att tävlingsvin finns att tillgå.

Lele. skall avlägga skriftlig rapport vid XT-Tävling.

§10 OH-Ritare (OH-rit.)

OH-ritarens uppgift är att på repmöten avlägga skriftlig rapport om anhängarnas förbränningskapacitet i form utav siffror och diagram på OverHead.

Det åligger särskilt på OH-rit. ansvar att handla XT-arkivet och föreningens likvida pengar.

§11 Konsument Rådgivare (K.R)

Konsumentrådgivarens uppgift är att se till att senaste systembolagskatalog alltid finns att tillgå.

Ge svar om mesta möjliga % alkohol / krona vid anhängarens alkoholval.

K.R skall leda talet till KIREN vid årsmötet.

§12 KirKörledare (K.K.L)

Det åligger K.K.L i möjligaste mån att odla skägg.

K.K.L skall se till att kören (Styrelsen) kan sina sånger vid framförande.

§13 Möten

Med föreningen hålls STORT Årsmöte i klubbis under Allahelgonanatten. ytterligare 4 Styrelsemöten skall hållas varav 2st i skogen (enl. karta kontroll 7.)

Vid behov kan XT-ramöte hållas då Dik. finner detta av yttersta nödvändighetsgrad.

§14 Årsmöte

Årsmöte sker i klubbis under Allahelgonahelgen.

Till årsmöte inbjuds de 35 bästa förbrännarna som just nu studerar på Teknis + äldre Styrelser.

Inbjudan sker Skrivligen 2 veckor före mötet.

Mötet utformas med en mötesdel och en middagsdel.

Långbord i klubbiskorridoren med Styrelsen i mitten är brukligt, regler för middagen rekommenderas.

§15 Naturbehov

Under möten i skog & mark sker alla naturbehov med vätskor med högviskositet i horisontalläge (helst i sluttning för att underlätta undanrinningen)

Överträdelse beivras med Dikt. tillsägelse på skarpen.

Vid upprepad tillsägning vidtar §2

§16 Upplösning

Då föreningen faller samman kommer alla ekonomiska medel att tillfalla Elevkåren Teknis. De kommer även att vårda XT-arkiv för framtida reinkarnationer.

§17 XT-Telesektionens sammarbete

XT har 1/3 utav telesektionens kylskåp till sitt förfogande enl. beslut Årsmöte 91 (Vice O.T.S och XT Dik. handslag FOTO: Hallberg).

§18 Tävlingar

Följande tävlingar om expeditionen skall genomföras varje år.

 • KIR-exp – tävlingsbilaga 1:0
 • Bobrace – tävlingsbilaga 2:0
 • XT-games – tävlingsbilaga 3:0
 • Mettävling i Hviskan – tävlingsbilaga 4:0