Stadgar

Uppdaterat: 2012-08-27 19:15. Publicerat 2011-02-16 18:08

Stadgar

Originalstadgar från 1862

Ändringar antagna: 2012-04-19

org. nr: 864500-2042

§ 1 Namn och säte

Mom.1 Föreningens juridiska namn är Elevkåren Teknis.

Mom. 2 Elevkåren Teknis har sitt säte i Borås kommun.

§ 2 Ändamål

Elevkåren är en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av elever vid Sven Eriksonsgymnasiet i Borås. Elevkåren Teknis har till uppgift att arbeta för en god kamratskap inom skolan, tillvarata och främja medlemmarnas och eleverna på skolans intressen, samt att representera medlemmarna på skolan.

§ 3 Medlemskap

Mom. 1 Samtliga av Sven Eriksonsgymnasiets elever har rätt att bli medlemmar i elevkåren under de terminer de är inskrivna vid skolan.

Mom. 2 Medlem har rätt att begagna sig av de förmåner som utverkats av elevkåren.

Mom. 3 Medlem är skyldig att noggrant rätta sig efter Elevkåren Teknis stadgar och i behörig ordning fattade beslut.

Mom. 4 Medlem som bryter grovt mot dessa stadgar eller på annat sätt skadar eller motverkar elevkåren och dess syften kan uteslutas av en enhällig elevkårsstyrelse.

Mom. 5 Elevkåren Teknis målsättning är att alla elever vid Sven Eriksonsgymnasiet ska vara medlemmar i elevkåren.

§ 5 Årsmöte

Mom. 1 Årsmötet är Elevkåren Teknis högst beslutande organ.

Mom. 2 Årsmötet skall hållas under perioden februari till maj varje år.

Mom. 3 Årsmötet skall, av styrelsen, vara utlyst minst tre (3) veckor innan givet datum för att vara beslutsmässigt.

Mom. 4 Alla motioner skall vara inlämnade till styrelsen minst två (2) veckor föra årsmötet. Alla handlingar det vill säga minst:

• Propositioner

• Motioner och motionssvar

• Verksamhetsberättelse

• Bokslut ska finnas tillgängliga för medlemmarna minst en (1) vecka före årsmötet.

Mom. 5 Vid årsmötet skall åtminstone följande punkter behandlas:

Mötets öppnande.

• Val av ordförande, sekreterare samt justerare tillika rösträknare för årsmötet.

• Fastställande av röstlängd

• Fråga om mötet blivit utlyst enligt stadgarna.

• Fastställande av dagordning

• Presentation och godkännande av verksamhetsberättelse och bokslut.

• Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

• Behandling av propositioner och motioner

• Val av

– Ordförande

– Resterande styrelse

• Årsmötets avslutande

Mom. 6 Alla medlemmar i Elevkåren Teknis har yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt på årsmötet.

Mom 7. Ett extra årsmöte skall hållas om styrelsen eller en majoritet (mer än hälften) av medlemmarna begär det.

§ 6 Elevkårens styrelse

Mom. 1 Styrelsen ansvarar för Elevkåren Teknis förvaltning och verksamhet mellan årsmötena.

Mom. 2 Styrelsen är elevkåren Teknis högst beslutande organ mellan årsmötena.

Mom. 3 Styrelsen väljs av årsmötet och skall bestå av: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, klubbmästare, kårmästare samt inköpschef. Dessa utgör styrelsens presidium.

Mom. 4 Styrelsens uppgifter är att:

 • Verkställa beslut tagna på årsmöte, stormöte samt repmöte inom angiven tidsplan.
 • Se till att stadgarna följs.
 • Förbereda nästa års årsmöte och lägga fram verksamhetsberättelse och bokslut samt proposition på verksamhetsplan till årsmötet.
 • Sköta Elevkåren Teknis ekonomi.
 • När omständigheterna så medger, se till att reglementet följs utan dröjsmål

Mom. 5 Elevkårens ordförande och kassör tecknar gemensamt elevkårens firma.

Mom. 6 Det åligger styrelsen att tillhandahålla medlemmarna dagordning och ev. ärendebeskrivning minst två läsdagar före stormöte eller repmöte.

Mom. 7 Styrelseledamot som önskar avgå kan då personliga skäl föreligger, skriftligen begära detta. Extra årsmöte beslutar om ny ledamot.

Mom. 8 Ledamot i styrelsen kan, då denne uppenbarligen missköter sig, avsättas av extra årsmöte.

§ 7 Styrelsemöte

Mom. 1 Styrelsemötet är beslutsmässigt när minst hälften av alla ledamöter är närvarande.

Mom. 2 Elevkårsmedlem har rätt att kräva närvaro vid styrelsemötet. Han har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt.

Mom. 3 Styrelsen sammanträder då ordförande eller majoritet av ledamöterna sammankallar.

§ 8 Omröstning

Mom. 1 Om inget annat skrivits i stadgarna gäller enkel majoritet vid omröstning. Alltså krävs

mer än hälften av rösterna för att ett förslag ska vinna. Väljer någon att inte rösta, det vill säga att lägga ned sin röst i en fråga så räknas inte denna.

Mom. 2 Omröstning sker i första hand per acklamation (ja-rop). I andra hand per votering (handuppräckning) om så begärs och i tredje hand räknas rösterna om rösträkning begärs.

Mom. 3 Vid lika röstetal vinner den mening som organets ordförande eller dennes ersättare förespråkar. Ifall denne avstår från att ta det beslutet, eller inte finns på plats, avgörs omröstningen genom lottning. Detta gäller dock inte vid personval.

Mom. 4 Vid personval gäller att:

 • Varje person som ska väljas måste få egen majoritet, alltså mer än hälften av rösterna.
 • Om inte tillräckligt många personer får egen majoritet ska man tillsätta resten av platserna med en andra valomgång, där egen majoritet inte är nödvändig.
 • Om flera personer får lika många röster på ett sätt som kan påverka resultatet av omröstningen, ska man genomföra en skiljeomröstning mellan dessa.
 • Vid lika röstetal i skiljeomröstningen ska man lotta.

Mom. 5 Man får inte rösta för någon annan än sig själv. Man får inte rösta med fullmakt.

§ 9 Valberedning

Mom. 1 Valberedningen är förtroendevalda med uppdraget att förbereda alla personval inom elevkåren.

Mom. 2 Valberedningen tillsätts på årsmötet och består av tre ledamöter.

Mom. 3 Ledamot av valberedningen får ej vara ledamot av elevkårens styrelse.

§ 10 Valbarhet

Mom. 1 Alla Elevkåren Teknis medlemmar är valbara till samtliga uppdrag inom elevkåren.

Mom. 2 Till ledamöter av valberedningen och revision är, förutom Elevkåren Teknis medlemmar, även personer som inte är medlemmar i elevkåren valbara.

§ 11 Tolkning av stadgan

Mom. 1 Om man inte kan komma överrens om hur stadgarna ska tolkas är det styrelsens tolkning som gäller.

Mom. 2 Beslutet om tolkning gäller fram till nästkommande årsmöte, där frågan ska avgöras.

§ 12 Stadgeändring

Mom. 1 För ändring eller tillägg till stadgan fordras två tredjedelars majoritet av årsmötet.

§ 13 Reglementeändring

Mom. 1 För ändring eller tillägg till reglementet fordras två tredjedelars majoritet av årsmötet.

§ 14 Elevkårens upplösning

Elevkåren kan ej upplösas utan beslut som fattas vid två på varandra följande årsmöten. 5/6 majoritet erfordras för sådant beslut. Eventuella tillgångar tillfaller Teknologföreningen i Borås.

Reglemente för Elevkåren Teknis

Ändringar antagna:

org. nr: 864500-2042

§ 1 Namn och säte

Mom.1 Föreningens juridiska namn är Elevkåren Teknis.

Mom. 2 Elevkåren Teknis har sitt säte i Borås kommun.

§ 2 Ändamål

Elevkåren är en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av elever vid Sven Eriksonsgymnasiet i Borås. Elevkåren Teknis har till uppgift att arbeta för en god kamratskap inom skolan, tillvarata och främja medlemmarnas och eleverna på skolans intressen, samt att representera medlemmarna på skolan. Elevkåren skall vidare verka aktivt för att bevara gamla traditioner och skapa goda nya traditioner på skolan.

§ 3 Kommittéer

Mom. 1  Kårstyrelsen eller årsmöte kan utse kommitté att handha särskilt ärende. Kommitténs organisation och syfte framgår av deras direktiv. Ständiga kommittéer är Vårflammans redaktion, Kortegekommittén, Kommittén För Fester och Traditioner (KFFoT), Balkommittén samt Inköpscentralen.

mom. 2 Kommitténs ledamöter samt direktiv beslutas av kårstyrelsen.

mom. 3 Juridiskt ansvariga för kommittén är dess ordförande och elevkårens ordförande.

mom. 4 När kommittén slutfört sitt uppdrag eller när annat skäl föreligger upplöses kommittén, sådant beslut tags av repmöte. Elevkåren förvaltar eventuella tillgångar.

mom. 5 Vårflammans redaktion: Vårflammans redaktion ansvarar för Tidningen Vårflamman. Vårflammans Administrative chef (A-chefen) är dess ordförande och väljs på ett medlemsmöte. A-chefen utser sin redaktion.

mom. 6 Kortegekommittén: Kortegekommittén ansvarar för Kortegen. Kortegechefen som är dess ordförande väljs på ett medlemsmöte. Kortegechefen utser sin kortegekommitté.

Mom. 7 KFFoT: Elevkårens klubbmästare är ordförande i KFFoT och utser medlemmarna i KFFoT.

mom. 8 Inköpscentralen (IC): IC har till uppgift att möjliggöra för medlemmarna att inhandla skrivmateriel och personlig utrustning till lägsta möjliga pris. IC producerar även eventuella skoltröjor, mössmärken, klisteremblem och dylikt. I IC ingår Inköpschefen, Elevkårens kassör samt en eller två knoddar som Inköpschefen utser.

mom. 9 Balkommittén: Har till uppgift  att, då omständigheterna medger, arrangera en bal för alla elever i tredje årskurs på skolan. Balen skall hållas i maj eller juni.

§ 4 Stormöte

mom. 1 Stormötet skall hållas i september och i mars

mom. 2 På stormötet i September skall presentation av aktiva föreningar under elevkåren ske.

mom. 3 Alla elever vid Sven Eriksonsgymnasiet är välkomna .

mom. 4 Stormötets syfte att beskriva Elevkårens arbete samt bedriva medlemsvärvning.

mom. 5 På stormötet i mars sker information om årsmöte, kortege o.dyl.

§ 5 Representantskapsmöte (Repmöte)

mom. 1 Repmöte skall hållas regelbundet under läsåret när så erfordras dock minst en gång per termin.

mom. 2 Repmöte ska vara ett informationsmöte för Elevkåren Teknis medlemmar.

§ 6 Kårföreningar

mom. 1 Elevkårens medlemmar kan starta en  kårförening inom Elevkåren Teknis.

mom. 2 Kårföreningen har rätt att:

 • ansöka om verksamhetsbidrag från Elevkåren Teknis
 • erhålla hjälp och stöd av Elevkåren Teknis styrelse

mom. 3 Varje kårförening är skyldig att:

 • till ansökan om grundande bifoga kopior av
 • Stadgar
 • konstituerande mötes protokoll
  • föreningen har bildats
  • stadgar har antagits
  • styrelse har valt
  • vilka som ingår
 • vara öppen för alla
 • bokföra
 • följa elevkårens ändamål och syfte

mom. 4 Vid en eventuell upplösning tillfaller föreningens tillgångar Elevkåren Teknis.

§ 7 Aktiviteter

mom. 1 Insamling: Elevkåren skall, när omständigheterna så medger, varje hösttermin företa en insamling på Borås gator för välgörande ändamål, varom särskilt stadgas. Två insamlingschefer väljs på vårterminen.

mom. 2 Vårflamman: Elevkåren skall, när omständigheterna så medger, varje vårtermin i samband med valborgsmässofirandet utgiva tidningen Vårflamman, varom särskilt stadgas. Ledare för Vårflamman redaktion är Administrative chefen. Tidningen skall i största möjliga mån finansiera studentmiddagen. Redaktionen har angående försäljningen av Vårflamman rätt att ställa krav på 3:or som besöker studentmiddagen eller köper Teknologringen.

mom. 3 Kortegen: Elevkåren skall, när omständigheterna så medger, på Valborgsmässoafton framföra en kortege genom staden. Ledare för kortegen är Kortegechefen.

mom. 4 Gåsmarschen: Elevkåren skall genomföra gåsmarschen, varom särskilt stadgas, på morgonen efter Valborgsmässoafton.