Stadgar

Uppdaterat: 2011-02-17 13:57. Publicerat 2011-02-17 13:57

§1 Syfte

Pyroklubben har som syfte att främja elevernas pyrotekniska intresse samt att under valda delar av läsåret liva upp stämningen på skolan med fyrverkerier o. dyl.

§2 Styrelse

Styrelsen består av 4-8 personer. Detta bestämmer ordföranden. Varje ny styrelse ska innehålla de två posterna:

· Ordförande. Titel är valfri men uppgiften alltid densamma, och det är att styra och ställa inom föreningen, samt se till att traditioner följs.

· Mk o Bv Ansvarig. Titel skall alltid vara densamma och denna person ser till att ”Mk o Bv-traditionen” upprätthålls.

Övriga medlemmar av styrelsen utses av ordföranden och deras titlar är valfria.

§3 Traditioner

Traditioner är meningen att följas. Varje år skall fyrverkerier avfyras till hyllning av: ”lussespexet” & ”Bellmanfesten”. Övriga pyrotekniska övningar av underhållningskaraktär såsom vid: Julavslutning, Kortegevecka och Klubbis/Aulafest ses mycket positivt.

§4 Årsmöte

Årsmöte skall hållas en gång per år under början av höstterminen. Ordföranden är ansvarig för att alla styrelsemedlemmar informeras minst en vecka innan mötet.
Dagordning vid Årsmöte:
§1 Mötets Öppnande

§2 Godkännande av dagordning

§3 Val av sekreterare

§4 Val av justerare

§5 Val av Ordförande

§6 Val av Mk o Bv Ansvarig

§7 Val av övriga medlemmar i styrelesen

§8 Ställningstagande till ev. medlemmar
§8.1 Fastställande av ev. medlemsavgift
§8.2 Fastställande ev. medlemskortutseende
§8.3 fastställande av ansvarig för tillverkande av ev. medlemskort
§9 Övriga Frågor
§10 Mötets avslutande

§6 Ekonomi

Vid intagande av medlemmar skall en lista upprättas i ”Pyroskåpet” där: namn, klass, medlemsnummer och erlagd avgift skall nedtecknas.
Vid ev. uttag till inhandling av pyrotekniska attiraljer skall ett kvitto bifogas till kassan. Vid större utlägg såsom vid inköp av större fyrverkeripjäser får styrelsen ansöka om bidrag hos elevkårens styrelse. Alla medlemmar av styrelsen skall hjälpa till med ev. rekrytering av nya medlemmar.

§7 Val av ny styrelse

Om ordföranden inte kan hitta en lämplig ordförande att ersätta sin post kan/ska han gå och be ”Valberedningen” om att utse en sådan.